FacebookTwitterYoutubeInstagram

Birou eliberari acte de studii

Home » Studenti » Birou eliberari acte de studii

 

ANUNŢ

În data de 28.06.2024 NU se eliberează acte de studii.

 

 

 

Eliberarea actelor de studii se face de luni până vineri în intervalul orar 1200-1400, doar în baza unei programări telefonice prealabile, la numărul de telefon 0256277065.

 

Actele de studii se eliberează titularilor în maximum 12 luni de la promovarea examenelor de finalizare a studiilor, respectiv în maximum două luni de la acordarea titlului de doctor.

 

 

Pentru diplomele mai vechi de 3 ani taxele se vor plăti online în contul RO21TREZ62120F330500XXXX, Trezoreria Timișoara, CUI 3487181 (CUI-ul universității trebuie menționat obligatoriu la plata online), iar în momentul în care titularul/împuternicitul se prezintă pentru eliberarea actului de studii trebuie să aibă asupra lui toate documentele necesare eliberării documentelor, precum și dovada plății taxei.
Pentru orice situație care poate fi rezolvată online accesați site-ul universității, Biroul Eliberări Acte de Studii la următoarea adresă: https://www.usab-tm.ro/ro/studenti-20/birou-eliberari-acte-de-studii-11165

 

 

BIROU ELIBERĂRI ACTE DE STUDII

 

Persoană de contact: MIHAELA RUSU

Telefon: 0256/277065                        E-mail: [email protected]

Program eliberări acte de studii: luni - vineri 1200 - 1400

Adresă: Calea Aradului nr. 119, Timişoara, Clădirea bibliotecii, etaj 1.

 

1) Documente necesare eliberării actelor de studii:

ATENȚIE!

 

2) Documentele necesare eliberării diplomei/certificatului cu procură notarială

!În situaţii BINE MOTIVATE, când titularul nu se poate prezenta, actul de studii poate fi eliberat împuternicitului acestuia, pe bază de procură autentificată la notariat/împuternicire avocațială în original sau în copie certificată conform cu originalul, în care se menționează în mod expres faptul că împuternicitul poate ridica acte de studii (a se specifica în mod expres actul/actele de studii pentru care este împuternicit, denumirea actuală și completă a universității) precum și numele anterior al titularului actului de studii (cel din certificatul de naștere), în cazul schimbării numelui.

Documentele necesare eliberării diplomei cu procură notarială sunt:

În cazul în care procura notarială a fost întocmită pe teritoriul altui stat, aceasta se depune în original, fiind însoțită de traducerea legalizată. Procura trebuie să fie apostilată sau supralegalizată de autoritățile competente ale statului pe al cărui teritoriu a fost întocmită, cu excepția celor întocmite în statele care au încheiat cu România convenții, tratate sau acorduri privind asistența juridică în materie civilă, care prevăd scutirea de orice legalizare. Se acceptă împuternicirile efectuate la ambasadele sau consulatele României din diverse state. Împuternicirile efectuate sub semnătura ambasadorului/consulului nu trebuie traduse sau apostilate/supralegalizate.

Cererea însoțită de copie după procura notarială și a C.I. al împuternicitului și a titularului actului/actelor de studii se depune la Biroul Eliberări Acte de Studii, pe mail-ul: [email protected], prin poştă la adresa: U.S.V.T. “Regele Mihai I” din Timişoara, Calea Aradului nr. 119 – Birou Eliberări Acte de Studii sau pe fax la numărul 0256/200.296.

În termen de 2 zile lucrătoare de la depunerea documentelor, împuternicitul se va prezenta la Biroul Eliberări Acte de Studii pentru ridicarea diplomei cu următoarele:

La ridicarea actului de studii se aduce şi procura notarială în original.

Denumirea universității care se trece pe procura notarială este:

UNIVERSITATEA DE ȘTIINȚELE VIEȚII “REGELE MIHAI I”  DIN TIMIȘOARA

 

3) Documente necesare eliberării unui duplicat

În cazul pierderii, distrugerii complete, deteriorării parțiale sau plastifierii unui act de studii, se poate elibera un duplicat al acestuia. Pentru eliberarea duplicatului unui act de studii, titularul trebuie să prezinte următoarele documente la Biroul Eliberări Acte de Studii:

 

Dacă se solicită duplicate după mai multe acte de studii (diplomă– licenţă/master/doctorat, certificat, etc.) atunci, potrivit legii, solicitarea de duplicat se face separat pentru fiecare act în parte.

 

4) Documente necesare eliberării unui nou document universitar (Supliment la diplomă, Foaie matricolă sau anexa cu note,) pierdut/ deteriorat/ distrus/ plastifiat

Cererile se depun la Biroul Eliberări Acte de Studii iar documentele solicitate se vor elibera în termen de 10 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii.

 

5) Documentele necesare eliberării a unui act de studii, în cazul în care titularul constată greşeli în actul de studii după o perioadă de timp de la primirea acestuia

Depunerea documentelor se poate efectua de către titularul actului de studii în cauză sau de împuternicitul acestuia.

Titularul îşi poate ridica actul de studii în termen de 30 de zile de la aprobarea cererii.

În situaţii bine motivate, când titularul nu se poate prezenta, actul de studii poate fi eliberat împuternicitului acestuia, cu aprobarea rectorului instituţiei, pe baza unei procuri, care să menţioneze în mod expres faptul că împuternicitul poate ridica acte de studii, autentificată la notariat.

 

6) Documentele necesare eliberării adeverinţei de autenticitate a diplomei

Documentele se depun la Biroul Eliberări Acte de Studii.

 

7) Documentul necesar eliberării adeverinţei privind recunoaşterea calificărilor profesionale în concordanţă cu Directiva 78/1027/CEE (articolul 1, articolul 4 şi anexa ) - în cazul absolvenţilor Facultăţii de Medicină Veterinară

Documentul se depune la Biroul Eliberări Acte de Studii, iar eliberarea adeverinței se va face în termen de cel mult două zile lucrătoare.

 

8) Documentele necesare eliberării foii matricole pentru promoțiile anterioare anului 1994

Documentele se depun şi se eliberează la Biroul Eliberări Acte de Studii.

 

9) Documentele necesare eliberării Certificatului de absolvire a modulului psihopedagogic

Absolvenții care au efectuat modulul psihopedagogic pe parcursul anilor de studii  (promoțiile anterioare anului 2015) pot primi certificate DPPD la cerere.

Pentru eliberarea unui astfel de certificat absolvenții trebuie să prezinte la Biroul Eliberări Acte de Studii:

Certificatele de modul psihopedagogic se vor elibera gratuit în termen de 2 luni de la data înregistrării cererii. Se va percepe taxa de eliberare ale actelor de studii mai vechi de 3 ani, absolvenților care în decurs de trei ani de la data solicitării nu îl revendică.

Absolvenții care au efectuat modulul psihopedagogic, în regim cu taxă (curs postuniversitar) primesc, din oficiu, certificate DPPD.

Certificatele DPPD se eliberează doar titularului/împuternicitului având asupra lor:

 (doar pentru promoția 2016);

 

10) Documente necesare eliberării unui act de studii nou în cazul schimbării numelui pe cale administrativă sau prin hotărâre judecătorească:

 

 Cui i se eliberează actele de studii?

Un act de studii se eliberează titularului/împuternicitului pe baza prezentării documentului de identitate (BI/CI) sau a paşaportului, valabile în ziua eliberării actului de studii;

Actele de studii completate şi neridicate datorită decesului titularului pot fi eliberate unui membru al familiei titularului (soț/soție ascendent ori descendent de gradul I sau II), în baza unei cereri aprobate de conducerea instituţiei, însoțită de copie certificată conform cu originalul a certificatului de deces şi de o declaraţie pe propria răspundere privind motivele invocate pentru ridicarea acestor acte de studii.

 

TAXE:

 

 

IMPORTANT !!!

 

!!   Păstrați în bune condiții originalele actelor de studii și evitați depunerea acestora în original la dosarele de concurs.

!!   Nu plastifiați originalele actelor de studii deoarece veți avea dificultăți în privința autentificării, vizării și apostilării acestora.

 

NOTĂ:

Taxele au fost aprobate în ședința Consiliului de Administrație din data de 30.01.2023 și aprobate în ședinţa Senatului universitar din data de 31.01.2023, fiind valabile pentru anul universitar 2023-2024. 

Celelalte prevederi sunt în conformitate cu Ordinul MEC nr. 4156/27.04.2020 şi ale Regulamentului privind regimul actelor de studii şi al documentelor universitare în cadrul U.S.V. “Regele Mihai I”din Timişoara.

 

Facultati
Facultatea de Agricultura
Facultatea de Inginerie și Tehnologii Aplicate
Facultatea de Management și Turism Rural
Facultatea de Medicina Veterinara Timisoara
Facultatea de Inginerie Alimentară
Facultatea de Bioingineria Resurselor Animaliere
NEWSLETTER
USAMVBT
Telefon RECTORAT: 0256277009;
0256277122
FAX: 0256200296
FACULTĂȚI:
FA 0256277007;
FBIRA 0256277003
FHS 0256277006;
FIA 0256277004
FMTR 0256277005;
FMV 0256277008
Clinici Vet. 0256277012
Calea Aradului nr.119
300645 Timisoara
judet Timis
Romania
Adresa
FacebookTwitterYoutubeInstagram
PlatiOnline
Copyright © 2024 USAMBVT . Web design by Royalty