FacebookTwitterYoutubeInstagram

Anunturi SD

Home » Scoli doctorale » Anunturi SD

 

ANUNŢ

 

Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului ״Regele Mihai I al României ״ din Timișoara, organizează selecția în vederea angajării de experți în cadrul proiectului cu titlul: „Program pentru creșterea performanței și inovării în cercetarea doctorală și postdoctorală de excelență - acronim: PROINVENT , POCU/993/6/13, în care Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați este Lider de parteneriat iar Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României” din Timișoara partener 6, pentru următorele posturi:

 

Nr. post

Denumirea postului din organigrama proiectului

Nr. posturi

Norma maximă [ore/lună]

Activități și responsabilități

Criterii și condiții pentru ocuparea
posturilor

1

Expert monitorizare/realizare indicatori specifici USAMVB

1

20

Încurajarea participarii tinerilor cercetători in activităţi de expertiza si consultanta cu asigurarea
diversificării bazei de finantare a cercetarii in scopul participării active in procesul decizional
strategic legat de managementul ştiinţific si accelerarii punerii in practica a rezultatelor cercetarii
academice la nivel doctoral si postdoctoral . Stimularea participarii studenţilor la sesiuni de
promovare exploratorie a rezultatelor proprii si la activităţi de promovare a cercetării ştiinţifice
doctorale si postdoctorale.

Educație solicitată: Studii universitare de lunga durata. - 5 ani
Experiență solicitată:  Minimum 5 ani experienta academica, in activitatea doctorala, la care se adauga experienta in implementarea si managementul proiectelor avand ca obiectiv resursele umane si cercetarea. – 5 ani
Competențe solicitate: Experienta in colaborarea cu mediul economico-social, in parteneriate/proiecte inovative, in
organizarea si coordonarea lucrarilor stiintific

2

Expert monitorizare si evaluare activitati grup tinta USAMV

1

20

Implicare in activitatea de redactare a unei metodologii de monitorizare continua a membrilor
grupului tinta in conformitate cu cerintele mediului economic in scopul perfecţionării si eficientizarii
activitatii de cercetare doctorala si postdoctorala. Orientarea cercetării doctorale si postdoctorale
catre mediul economico-social si reducerea traseului de aplicare a rezultatelor activităţilor CDI prin
schimburi de experienţa, tutorat, stagii de practica, internshipuri in cadrul parteneriatelor existente
intre mediul academic si cel economico-social sau institute de cercetare. Valorizarea rezultatelor
cercetarii si deprinderilor obtinute in studiile doctorale/postdoctorale prin organizarea de ateliere de
redactare de proiecte si aplicatii pentru diversificarea finantarii cercetari

Educație solicitată: Studii universitare de lunga durata. - 5 an
Experiență solicitată :Minimum 5 ani experienta academica, in activitatea doctorala, la care se adauga experienta in
implementarea si managementul proiectelor. - 5 an
Competențe solicitate:Experienta in activitatea de monitorizare si evaluare activitati GT, in coordonarea si programarea
activităţilor, a procedurilor si regulamentelor, in dezvoltarea de parteneriate si colaborari cu
parteneri din mediul economic sau stiintific.

 

Conținutul dosarului de candidatură:

a. cererea de înscriere în procesul de recrutare și selecție (cerere tipizată, anexată la anunțul de recrutare și selecție – va cuprinde denumirea postului pentru care se candidează) – document în format printat, semnat și datat.

b. formular declarație GDPR ( formular tipizat, anexat la anunțul de recrutare și selecție) - document în format printat, semnat și datat.

c. memoriu justificativ (formular tipizat, anexat la anunțul de recrutare și selecție) prin care candidatul evidențiază gradul de îndeplinire a criteriilor și condițiilor aferente postului vizat a fi ocupat în cadrul proiectului – document în format printat, semnat și datat.

d. declarație de disponibilitate (formular tipizat, anexat la anunțul de recrutare și selecție) privind îndeplinirea cerințelor legate de timpul/programul de lucru și perioada de angajare, solicitate pentru postul vizat – document în format printat, semnat și datat.

e. CV-ul, datat și semnat pe fiecare pagină, în format Europass, în care se vor menționa proiectul și postul vizat de către candidat – document în format electronic pe CD;

f. actul de identitate – scan și conform cu originalul - sau a oricărui alt document care atestă identitatea candidatului, potrivit legii, după caz - document în format electronic pe CD;

g. documente justificative insoțitoare (scanuri conforme cu originalul) – documente în format electronic pe CD;

 

Modalitatea de depunere a documentelor – dosarul de candidatură cuprinzând documentele în original menționate mai sus la punctele a) – d) și CD-ul cuprinzând restul documentelor din anunț, precum și eventualele contestații, vor fi depuse conform calendarului din anunț, la sediul beneficiarului proiectului, Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului Regele Mihai I al României din Timișoara – Registratură, din Calea Aradului, nr. 119, Timișoara, în zilele lucrătoare, luni – joi între orele 0900 – 1600 și vineri între orele 900 – 1400.
Selecția va consta în evaluarea aplicațiilor primite (verificarea eligibilității candidaturilor depuse), urmată ulterior de derularea interviurilor conform următorului calendar de desfășurare:

 

Nr.

Etapa

Perioada/data/ora

1.

Publicarea și afișarea anunțului de recrutare și selecție

08.06.2022

2.

Perioada de depunere a dosarelor de candidatură

09. 06.2022 - orele 8:00 – 16:00

3.

Etapa 1 de evaluare: evaluarea eligibilității dosarelor de candidatură

10. 06.2022 - orele 8:00 – 14:00

4.

Afișarea rezultatelor Etapei 1 de evaluare și a programării candidaților la interviu (Etapa 2 de evaluare)

14.06.2022 ora 16:00

5.

Termen de depunere a contestațiilor aferente Etapei 1 de evaluare

15.06.2022  - ora 16:00

6.

Evaluarea contestațiilor depuse și afișarea rezultatelor aferente contestațiilor formulate

16.06.2022 ora 16:00

7.

Etapa 2 de evaluare (participarea la interviu) pentru candidații declarați admiși la Etapa 1 de evaluare 

17.06.2022 ora 8:30 – 12:00

8.

Publicarea și afișarea anunțului cu rezultatele finale ale recrutării și selecției

17.06.2022 oa 14:00

 

Descărcați documentele tipizate:

 

- cererea de înscriere în procesul de recrutare și selecție

- formular declarație GDPR

- memoriu justificativ

- declarație de disponibilitate

 

 

 

Anunț selecție grup țintă - doctoranzi (etapa IULIE 2022) - proiect POCU/993/6/13 - Cod SMIS: 153299 - PROINVENT


Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului "Regele Mihai I al României"din Timișoara anunță - selecția grupului țintă – doctoranzi (etapa IULIE 2022) în cadrul proiectului "Program pentru creșterea performanței și inovării în cercetarea doctorală și postdoctorală de excelență” – PROINVENT, Contract nr. 62487/03.06.2022 POCU/993/6/13 - Cod SMIS: 153299.


Anunț

Metodologie selecție

Anexe selecție

 

Facultati
Facultatea de Agricultura
Facultatea de Inginerie și Tehnologii Aplicate
Facultatea de Management și Turism Rural
Facultatea de Medicina Veterinara Timisoara
Facultatea de Inginerie Alimentară
Facultatea de Bioingineria Resurselor Animaliere
NEWSLETTER
USAMVBT
Telefon RECTORAT: 0256277009;
0256277122
FAX: 0256200296
FACULTĂȚI:
FA 0256277007;
FBIRA 0256277003
FHS 0256277006;
FIA 0256277004
FMTR 0256277005;
FMV 0256277008
Clinici Vet. 0256277012
Calea Aradului nr.119
300645 Timisoara
judet Timis
Romania
Adresa
FacebookTwitterYoutubeInstagram
PlatiOnline
Copyright © 2024 USAMBVT . Web design by Royalty