FacebookTwitterYoutubeInstagram

Postuniversitare

Home » Programe de studiu » Postuniversitare

Formarea de specialiºti pentru sistemul de management al siguranþei produselor alimentare conform principiilor HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points)

Studiul postuniversitar de specializare (descarca brosura curs-HACCP) prezent se adreseazã persoanelor interesate ºi implicate în cunoaºterea principiilor ºi metodelor de implementare a sistemului de management al siguranþei alimentelor (ingineri tehnologi alimentari, responsabili HACCP; specialiºti care se vor ocupa de proiectarea, implementarea ºi gestionarea sistemului HACCP), din sistemul hotelier sau alimentaþia publicã, conform standardului ISO 22000:2005 „Sisteme de management al siguranþei alimentelor. Cerinþe pentru orice organizaþie din lanþul alimentar” ºi cerinþelor Codex Alimentarius (CAC/RCP 1-1969, Rev. 3-1997, Amd. 1999), „Principii generale de igienã alimentarã”.
Prezentul studiu postuniversitar asigurã cunoºtiinþele necesare pentru întocmirea documentaþiei, implementare sistemului de siguranþa alimentului ºi menþinerea funcþionalitãþii acestuia prin:
Tematica abordatã
1.Scurt istoric al sistemului HACCP;
2.Legislaþie;
3.Importanþa implementãrii ºi menþinerii sistemului HACCP;
4.Principiile HACCP;
5.Cerinþele de igienã Codex Alimentarius: Bune practici de producþie (GMP); Bune practici de igienã (GHP);
6.Etapele de implementare ale sistemului de management al siguranþei alimentului: Selectarea echipei HACCP; Descrierea produsului; Identificarea intenþiei de utilizare; Construirea diagramei de flux ºi verificarea ei pe teren; Identificarea pericolelor potenþiale; Determinarea PCC; Stabilirea limitelor critice; Stabilirea unui sistem de monitorizare; Verificarea modului de funcþionare;
7.Revizuirea planului HACCP;
8.Prezentarea standardului SR EN ISO 22000:2005 „Sisteme de management al siguranþei alimentelor. Cerinþe pentru orice organizaþie din lanþul alimentar”.
Locatia: USAMVBT, la sediul Facultatii Tehnologia Produselor Agroalimentare din Calea Aradului 119, Timiºoara
Lector: ºef de lucrãri dr. ing. Cãlin Jianu
Condiþii de inscriere: absolvent al unei facultãþi, cu diplomã de licenþã.
 
Acte necesare la înscriere: dovada achitãrii taxelor aferente cursului (taxa de participare, înscriere ºi înmatriculare), diplomã de licenþã (copie legalizatã), copie B.I/C.I., certificat de naºtere/cãsãtorie (copie) ºi fiºa de înscriere completatã (descarca fisa de inscriere curs-HACCP).
Taxele de participare sunt de 1020 RON (800 RON taxa de participare; 100 RON taxa de înscriere ºi 120 RON taxa de înmatriculare) ºi se achitã la administratorul Facultãþii Tehnologia Produselor Agroalimentare (parter) zilnic între orele 10-12
Certificatul de absolvire: se elibereazã de cãtre Universitatea de ªtiinþe Agricole ºi Medicinã Veterinarã a Banatului Timiºoara cu antetul Ministerului Educaþiei ºi Cercetarii. Are recunoaºtere naþionala respectând regimul legal al actelor de studii.
 
Persoanã de contact:
Prof. dr. ing. Cãlin Jianu
USAMVB Timisoara, Tehnologia Produselor Agroalimentare,
300645 Timiºoara, Calea Aradului nr.119, jud. Timis, Romania
tel: +40-0722-632199
e-mail:[email protected]
 
Auditori interni pentru sistemul de managementul al siguranþei alimentului conform standardului ISO 22000:2005 „Sisteme de management al siguranþei alimentelor. Cerinþe pentru orice organizaþie din lanþul alimentar”
Studiul postuniversitar de specializare se adreseazã angajaþilor din sectorul alimentar ce doresc sã devinã auditori interni în organizaþia din care fac parte, dar celor care doresc sã înceapã o carierã de auditor pentru sistemul de management al siguranþei alimentului conform cerinþelor standardului ISO 22000:2005 „Sisteme de management al siguranþei alimentelor. Cerinþe pentru orice organizaþie din lanþul alimentar”. (descarca brosura curs-Auditori interni)
Tematica abordatã
  1. Noþiuni generale privind siguranþa alimentului;
  2. Prezentarea cerinþelor standardului ISO 22000:2005 Sisteme de management a siguranþei alimentelor. Cerinþe pentru orice organizaþie din lanþul alimentar;
  3. Documentele sistemului de management al siguranþei alimentului (Documentele sistemului HACCP – generalitãþi; Principii de elaborare; Structura documentaþiei; Procedura documentatã);
  4. Auditul sistemului de management al siguranþei alimentului (Definiþii; Clasificare; Etapele auditului intern; Selectarea auditorilor; Responsabilitãþile personalului implicat; Tehnici de comunicare; Recomandãri pentru auditat);
  5. Certificarea sistemului de management al siguranþei alimentului (Costurile certificãrii; Selectarea organismului de certificare; Procedura tipicã de certificare; Drepturi ºi obligaþii în procesul de certificare; Implicaþiile certificãrii sistemului HACCP).
Locatia: USAMVBT, la sediul Facultatii Tehnologia Produselor Agroalimentare din Calea Aradului 119, Timiºoara
Prof. dr. ing. Cãlin Jianu
Condiþii de înscriere: absolvent al unei facultãþi, posedând diplomã de licenþã.
Acte necesare la înscriere: dovada achitãrii taxelor aferente cursului (taxa de participare, înscriere ºi înmatriculare), diplomã de licenþã (copie legalizatã), copie B.I/C.I., certificat de naºtere/cãsãtorie (copie) ºi fiºa de înscriere completatã (descarca fisa de inscriere-Auditori interni).
Taxele de participare sunt de 1020 RON (800 RON taxa de participare; 100 RON taxa de înscriere ºi 120 RON taxa de înmatriculare) ºi se achitã la administratorul Facultãþii Tehnologia Produselor Agroalimentare (parter) zilnic între orele 10-12
Certificatul de absolvire: se elibereazã de cãtre Universitatea de ªtiinþe Agricole ºi Medicinã Veterinarã a Banatului Timiºoara cu antetul Ministerului Educaþiei ºi Cercetarii. Are recunoaºtere naþionala respectând regimul legal al actelor de studii.
 
Plan de învãþãmânt
 
Persoanã de contact:
Prof. dr. ing. Calin Jianu
USAMVB Timisoara
Facultatea Tehnologia Produselor Agroalimentare
300645 Timisoara, Calea Aradului 119, Romania
tel: +40-0722-632199
e-mail: [email protected]
NEWSLETTER
USAMVBT
Telefon 0256/277327, 0256/277004
Calea Aradului, Nr. 119
Adresa
FacebookTwitterYoutubeInstagram
PlatiOnline
Copyright © 2024 USAMBVT . Web design by Royalty