FacebookTwitterYoutubeInstagram

Licenta

Pentru ciclul licență, Facultatea de Management și Turism Rural vine în întâmpinarea viitorilor studenți cu 3 programe de studiu:

 

Absolvenții facultății noastre își pot desfășura activitatea în următoarele domenii:

La finalizarea celor patru ani de studiu diploma și titlul obținut de absolvenți este cel de inginer.

În anul academic 2023/2024, în cadrul Ciclului Licenţă-ZI, pentru cele trei specializări, numărul total al studenţilor din cadrul Facultăţii de Management și Turism Rural este de 410, gruparea lor pe specializări regăsindu-se mai jos.  

                                                                                                                                                                    

Număr studenţi licenţă – ZI pentru anul universitar 2023/2024

 

Nr. crt.

Specializarea

Anul de studiu

Număr studenţi

Buget

Taxă

Total

1

Ingineria și managementul afacerilor agricole

I

26

11

37

II

23

0

23

III

29

3

32

IV

23

3

26

TOTAL

101

17

118

2

Inginerie şi management în alimentaţia publică şi agroturism

I

27

21

48

II

31

2

33

III

32

3

35

IV

32

9

41

TOTAL

122

35

157

3

Inginerie şi management în industria turismului

I

27

18

45

II

26

4

30

III

25

1

26

IV

29

5

34

TOTAL

107

28

135

TOTAL GENERAL

330

80

410

 

Durata studiilor, pentru toate specializările menţionate, este aliniată Hotărârii de la Bologna şi este de 4 ani.

Informaţii suplimentare despre organizarea ciclului de licenţă se pot obţine accesând meniul „Forme de învăţământ” de pe site-ul Universităţii. Informaţii despre examenul de admitere găsiţi aici.


PROGRAMUL DE STUDII: „INGINERIA ȘI MANAGEMENTUL AFACERILOR AGRICOLE”

Programul de studiu Ingineria și Managementul Afacerilor Agricole răspunde, în condiţiile economiei de piaţă, necesităţilor vitale de perfecţionare a specialiştilor din cadrul activităţilor manageriale de la nivelul comunităţilor locale sau regionale, a societăților comerciale agricole, diverselor asociații cu sau fără statut juridic, persoanelor care asigură managementul diferitelor societății, instituții sau ferme de profil.

Misiunea programul de studiu Ingineria și Managementul Afacerilor Agricole constă în pregătirea profesională a absolvenților de liceu prin continuarea procesului de instruire la un nivel superior, nivel care solicită aprofundarea și deprinderea instrumentelor de cercetare specifice pe o bază interdisciplinară pertinentă.

Programul de studiu Ingineria și Managementul Afacerilor Agricole are dublă misiune: didactică şi de cercetare ştiinţifică.

Misiunea didactică este de formare a unor specialişti cu studii superioare, capabili să răspundă necesităţilor economiei, învăţământului şi ştiinţei din domeniul Inginerie şi Management în Agricultură şi Dezvoltare Rurală, de a pregăti ingineri capabili să integreze inginereşte legile naturii cu cele mai noi tehnologii pentru realizarea de produse şi servicii de mare eficienţă.

Competenţele lor sunt formate pe baza studierii unor discipline fundamentale şi de specialitate care le permit cunoaşterea legilor de funcţionare şi reglare a vieţii la diferitele niveluri de organizare a materiei. Pe baza studierii unor discipline de profil agricol, cunoştinţele fundamentale sunt integrate în domenii concrete de eficientizare a producţiei vegetale şi animale .

Misiunea de cercetare ştiinţifică constă în formarea şi dezvoltarea la studenţi şi absolvenţi a competenţelor ştiinţifice şi de cercetare necesare restructurării tehnologice şi inovării, cu scopul depăşirii limitelor actuale de producţie şi eficienţă.

Obiectivele programului de studii Ingineria și Managementul Afacerilor Agricole sunt structurate astfel:

- Obiective cognitive: se referă la diagnoza problemelor din inginerie economică în domeniul agriculturii, managementul afacerilor din domeniul agriculturii, identificarea şi aplicarea de soluţii şi strategii pentru ameliorarea şi remedierea lor; gestionarea sistemelor de informaţii bazate pe indicatori specifici.

- Obiective aplicative au în vedere: proiectarea, implementarea, conducerea şi cercetarea politicilor de dezvoltare durabilă integrată în domeniul conex al ingineriei agricole şi a ştiințelor economice şi ştiinţa şi ingineria activităţilor de producţie din domeniul agricol.

 

Plan de învățământ - Ingineria și managementul afacerilor agricole - IMAA

 


PROGRAMUL DE STUDII: „INGINERIE ȘI MANAGEMENT ÎN ALIMENTAȚIA PUBLICĂ ȘI AGROTURISM”

 

Misiunea programului de studii constă în:

 

Obiectivele generale ale programelor de studii de licență   se desfășoară pe trei direcții: didactică (educațională)de cercetare ştiinţifică,de educaţie civică. 

Pe direcția didactică, obiectivele educaţionale specifice programului de studii de licență Inginerie și management în alimentația publică și agroturism  rezultate prin operaţionalizarea competenţelor de formare (competențe profesionale și competențe transversale), sunt structurate pe cele trei dimensiuni:

 

1.Obiective cognitive asigură:

 

2.Obiective aplicative contribuie la  :

 

3.Obiective de comunicare şi relaţionale - care au drept scop cunoașterea :

 

Plan de învățământ - Inginerie și management în alimentația publică și agroturism - IMAPA

 

 

 


PROGRAMUL DE STUDII: „INGINERIE ȘI MANAGEMENT ÎN INDUSTRIA TURISMULUI”

 

Programul de studii Inginerie şi Management în Industria Turismului se adresează tuturor absolvenţilor de învăţământ liceal care solicită această formă de specializare pentru a putea face faţă sarcinilor derivate din activitatea de management turistic.

Misiunea programului de studii Inginerie și Management în Industria Turismului constă în pregătirea profesională a absolvenților de liceu cu diploma de bacalaureat, prin continuarea procesului de instruire la un nivel superior, nivel care solicită aprofundarea și deprinderea instrumentelor de cercetare specifice pe o bază interdisciplinară pertinentă și se realizează pe următoarele direcții :

Misiunea didactică este de formare a unor specialişti cu studii superioare, capabili să răspundă necesităţilor economiei, învăţământului şi ştiinţei din domeniul Inginerie şi management, de a pregăti ingineri capabili să integreze inginereşte legile naturii cu cele mai noi tehnologii pentru realizarea de produse şi servicii de mare eficienţă. Educarea studenţilor are ca scop dezvoltarea capacităţii lor de a lucra în domeniul ingineresc şi de a asigura absolvenţilor aprofundarea pregătirii într-un domeniu apropiat, pentru obţinerea de competenţe complementare în alte domenii, prin programe de masterat.

Misiunea de cercetare ştiinţifică constă în dezvoltarea în permanenţă a cercetării ştiinţifice fundamentale, interdisciplinare şi aplicate şi prin rezultatele obţinute să contribuie la dezvoltarea agriculturii moderne, la îmbogăţirea patrimoniului cunoaşterii şi la realizarea performanţelor profesionale ale cadrelor didactice. Misiunea de cercetare ştiinţifică constă şi în formarea şi dezvoltarea la studenţi şi absolvenţi a competenţelor ştiinţifice şi de cercetare necesare restructurării tehnologice şi inovării, cu scopul depăşirii limitelor actuale de producţie şi eficienţă. 

Misiunea de pregătire continuă a absolvenţilor prin masterat în domeniul  de licență Inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare rurală şi prin doctorat în domeniile Agronomie şi Zootehnie.

Misiunea de consultanţă  realizată prin intermediul extensiei universitare. 

 

Obiectivele generale ale programului de studii Inginerie și Management în Industria Turismului se desfășoară pe trei direcții: didactică (educațională), de cercetare ştiinţifică,de educaţie civică. 

1) Obiective cognitive fac referire la managementul unităților de turism şi a unităţilor de alimentaţie publică, cunoaşterea cadrului legislativ privind mediul şi ecoturismul, cunoaşterea structurii şi proprietăţilor biochimice a produselor alimentare, cunoaşterea elementelor privind calitatea produselor şi serviciilor şi a conceptului de siguranţă alimentară.

2) Obiective aplicative (instrumental-operaţionale) cuprind: cunoaşterea tehnicilor şi tehnologiilor pentru realizarea produselor turistice, privite ca o înlănţuire de procese (asigurarea cazării hoteliere; producţia culinară; transporturi; investiţii; sisteme de tratament balnear; agrement; divertisment; agenţii de voiaj; echipamente specifice lanţurilor de hoteluri şi restaurante.); întocmirea de proiecte de investiţii în industria turismului din fonduri europene, în industria călătoriilor şi turismului, cu creativitatea tehnică şi managerială necesară, pentru dezvoltarea domeniului şi realizarea de produse turistice oferite “pachet” consumatorului turistic.

3) Obiective de comunicare şi relaţionale, cu precădere se referă la cunoaşterea legislaţiei economice, a unor elemente financiar-contabile şi juridice aplicate în alimentație publică şi industria ospitalității, cunoaşterea procedeelor de conducere, administrare şi organizare a serviciilor turistice conform cu standardele europene şi ale calităţii , cunoaşterea unor elemente de educaţie ecologică privind calitatea produselor şi serviciilor turistice, cunoaşterea şi conştientizarea importanţei consumului de hrană sănătoasă, cunoaşterea principiilor de bază privind relaţionarea şi comunicarea în turism.

Plan de învățământ - Inginerie și management în industria turismului - IMIT

 


NEWSLETTER
USAMVBT
Telefon 0256277005
Calea Aradului nr.119, 300645 Timișoara, jud. Timiș, România
Adresa
FacebookTwitterYoutubeInstagram
PlatiOnline
Copyright © 2024 USAMBVT . Web design by Royalty