FacebookTwitterYoutubeInstagram

Masterat

   În ciclul de masterat, învățământul are o durată de 2 ani. La absolvire se obține "Diploma de Master". 

·                    Ameliorare si producere de samanta la plantele cultivate – 2 ani;   

·                    Biotehnologii fitofarmaceutice -2 ani ;

·                    Calitatea produselor si subproduselor viti-vinicole - 2 ani;

·                    Conditionarea, pastrarea si degustarea vinurilor - in franceza – 2 ani;

·                    Diversitatea ecosistemelor forestiere - 2 ani;

·                    Ecodesign urban – 2 ani;

·                    Management forestier - 2 ani;

·                    Securitatea si calitatea produselor horticole primare - 2 ani;

·                    Tehnologii in sistemele ecobiologice horticole - 2 ani.

 

Programul de masterat „Ameliorare şi producere de sămânţă la plantele cultivate” are misiunea de învăţământ şi de cercetare ştiinţifică, în scopul formării unor specialişti care să aibă capacitatea de a organiza şi conduce programe de ameliorare la specii agricole sau horticole, de  coordona unităţi specializate în producerea de sămânţă, dar şi cu competenţă în efectuarea lucrărilor de control şi certificare a loturilor semincere.

La sfârşitul programului, absolvenţii vor fi pregătiţi pentru a lucra în cadrul unor colective de ameliorare multidisciplinare, sau în cadrul fermelor specializate în realizarea unor loturi de hibridare sau loturi semincere din categoirii biologice superioare.  Cunoscând legislaţia specifică producerii şi circulaţiei seminţelor, vor putea fi cooptaţi în cadrul inspectoratelor pentru controlul calităţii seminţelor.

Obiective specifice

Se urmăreşte: formarea de tineri profesionişti şi cercetători care să dispună de capacitatea operativă necesară coordonării programelor de inducere a variabilităţii şi aplicare a selecţiei pentru obţinerea unor noi cultivare; câştigarea unor deprinderi în efectuarea unor lucrări specifice ameliorării plantelor şi biotehnologiilor (efectuarea hibridărilor, inducerea mutaţiilor, iniţierea de culturi de celule şi ţesuturi şi inducerea de variabilitate asupra acestora, multiplicarea prin biotehnologii a materialelor biologice neafectate de boli, utilizarea markerilor moleculari în procesul de selecţie şi identifcarea genotipurilor); cunoaşterea progreselor în domeniul biotehnologiilor; dobândirea de cunoştinţe teoretice şi competenţe practice de specialitate din domeniul ameliorării tuturor speciilor cultivate, atât agricole cât şi horticole; oferirea de informaţii generale despre specificul tehnologiilor de cultură a loturilor semincere, atât la speciile agricole cât şi horticole, în funcţie de provenienţa cursanţilor; oferirea de informaţii la zi privind legislaţia după care este organizat procesul de înmulţire, control şi circulaţie a seminţelor în România.

Perspective

Perspectivele programului de studii de masterat în „Ameliorare şi producere de sămânţă la plntele cultivate” sunt încurajatoare deoarece se acordă o importanţă extremă valorii materilului biologic cultivat. În acest context, procesul de ameliorare este un principal promotor al creşterii productivităţii în agricultură, aplicarea tehnologiilor intensive sau a unei agriculturi biologice, nu este posibilă fără baza biologică corespunzătoare. Aceasta este pusă la dispoziţia cultivatorilor de către procesul de ameliorare. O altă direcţie de acţiune a programului de masterat este asigurarea cunoştinţelor necesare celor care se ocupă cu producerea, certificarea şi comercializarea seminţelor.

 

Programul de masterat „BIOTEHNOLOGII FITOFARMACEUTICE”  din cadrul Facultății de Horticultură şi Silvicultură, Departamentul de Inginerie Genetică, oferă o abordare interdisciplinară, având misiunea de pregătire teoretică şi practică a unor specialişti într-un domeniu al biotehnologiei, cu elemente de noutate şi de originalitate, care contribuie la acumularea de cunoștințe suplimentare privind obținerea, producerea si analiza unor forme fitofarmaceutice, care vor sta la baza unor produse utilizate in industria fitofarmaceutică, obținute prin metode moderne oferind o alternativă deosebită produselor de sinteză chimică.

Această specializare asigură abordarea cercetărilor din domenii de vârf cu  impact asupra dezvoltării economiei naţionale care permit caracterizarea genetică a materiilor prime, identificarea unor molecule specifice, studierea originii lor metabolice, înțelegerea principiilor și a mecanismelor care controlează biosinteza metaboliților secundari, punând la dispoziție baza științifică pentru o producție de calitate și în același timp de conservare a plantelor medicinale utilizate ca materii prime.  Totodată sunt urmărite strategiile de obținere a principiilor active în condiții controlate, în culturi de celule și țesuturi, evitând astfel factorii poluanți care pot afecta culturile de plante medicinale și totodata mărind considerabil cantitatea de principii active.

Competențele dobândite de absolvenții masteratului sunt solicitate de toți factorii impicați în activitatea specifică și se obțin în baza parcurcerii curriculei care răspunde competenței profesionale și în acord cu cerințele angajatorilor, având în vedere numărul tot mai mare de companii care au ca obiect obținerea de produse utilizate în fitoterapie. Astfel, se urmărește sistematic ca absolvenții să fie capabili să răspundă în mod concret solicitărilor acestei calificări.

 

Prin parcurgerea şi absolvirea ciclului de masterat „ Calitatea produselor şi subproduselor vitivinicole” absolvenţii îşi dezvoltă şi acumulează cunoştinţe noi în domeniu, care le oferă şanse sporite de încadrare pe piaţa muncii cu înaltă calificare în domeniu.

Acest domeniu este foarte dezvoltat în toate ţările viticole europene în care calitatea produselor oferite consumatorilor este prioritară, lucru dovedit prin existenţa masteratelor cu această specializare.

Absolvenţii ciclului de masterat vor dobândi competenţe multiple în domeniul calităţii produselor viti-vinicole care alăturate celor însuşite în cadrul ciclului de licenţă determină o competenţă multiplă şi complexă în domeniul viti-vinicol.

Prin familiarizarea cursanţilor cu tehnologiile şi tehnicile europene din acest domeniu se creează premisele unor specialişti capabili să acceadă pe piaţa muncii de profil din Europa.

Programul urmareste formarea de tineri profesionişti şi cercetători care să dispună de capacitatea operativă necesară dezvoltării şi evaluării proiectelor vitivinicole, precum si câştigarea experienţei necesare participării la programe de cercetare şi conservare a resurselor genetice la viţa de vie, prin identificarea de soiuri şi biotipuri locale.

Aprofundarea studiilor în cadrul acestei specializări este motivată de necesitatea formării şi în ţara noastră a unor specialişti în domeniul  controlului calităţii produselor şi subproduselor viti-vinicole, specialisti care să contribuie la o mai bună gestionare a problemelor sectorului cu dimunuarea la minim posibil a falsurilor şi a produselor îndoielnice.

 

Masterul „Condiţionarea, păstrarea şi degustarea vinurilor”  se adresează tuturor absolvenţilor de învăţământ universitar de profil, precum şi tuturor absolvenţilor universitari care au preocupări în domeniul viei si vinului, a oenoturismului, a degustarii vinului, sau care solicită această formă de specializare pentru a putea face faţă sarcinilor derivate din activitatea profesională pe care o desfăşoară.

Parcurgerea acestui program de masterat ofera posibilitatea imbogatirii cunostiintelor privind tehnologia de obtinere a vinurilor, tehnologiile de pastrare si conditionare, prezentarii, degustarii, analizarii si comercializarii vinurilor.

Programul de masterat „Condiţionarea, păstrarea şi degustarea vinurilor” are misiunea de învăţământ şi cercetare ştiinţifică de a forma specialişti care să aibă capacitatea de a se integra cu succes în mediul economic, în contextul actual când piața mondială a vinului se află într-un mare avânt.

Aprofundarea studiilor în cadrul acestei specializări este motivată de necesitatea formării unor specialişti la scară cât mai mare, în domeniul  degustării vinului, a determinării şi aprecierii calităţilor acestuia, aliniindu-ne astfel pieţei de profil din lume, unde  „gusturile” consumatorilor de vin au devenit tot mai rafinate.

Datorită faptului că producătorii de vin au devenit tot mai numeroşi, piaţa vinului a cunoscut în ultimul timp o mare dezvoltare şi diversificare. Această dezvoltare, benefică de altfel, a dus din păcate şi la înmulţirea produselor cu calităţi îndoielnice, a falsurilor care pot pune în pericol sănătatea consumatorilor, motiv pentru care este necesar să cunoaştem şi să putem depista prin aprofundarea cunoştinţelor, aceste neajunsuri.

Din aceste considerente este imperios necesar să se formeze un corp de specialişti bine pregătiţi în acest domeniu, care să contribuie la o mai bună gestionare a problemelor sectorului vinicol,  cu diminuarea la minim posibil a falsurilor şi a produselor îndoielnice.

 

Master "CONDITIONNEMENT, CONSERVATION ET DEGUSTATION DES VINS"

Le Master "Conditionnement, conservation et dégustation des vins" s'adresse à tous les diplômés d’université ayant cette spécialisation, ainsi qu'à tous les diplômés d’université  concernés par la vigne et le vin, l’oenotourisme, la dégustation de vin, ou ceux qui ont besoin de cette spécialisation pour pouvoir faire face aux tâches découlant de l'activité professionnelle qu'ils exercent déjà.

Le programme de Master offre la possibilité d'enrichir les connaissances sur la technologie d'obtention des vins, les technologies de conservation et conditionnement, la présentation, la dégustation, l’analyse et la commercialisation des vins.

Le programme de Master "Conditionnement, conservation et dégustation des vins" a pour mission de former des spécialistes capables de s'intégrer avec succès dans l'environnement économique, dans le contexte actuel où le marché mondial du vin connaît un véritable essor.

L'approfondissement des études dans cette spécialisation est motivé par la nécessité de former des experts à plus grande échelle, dans le domaine de la dégustation de vin, de la détermination et de l'appréciation de ses qualités, s'alignant ainsi sur le marché mondial où les "goûts" des consommateurs sont devenus de plus en plus raffinés.

En raison du fait que les producteurs de vin sont devenus de plus en plus nombreux, le marché du vin s'est récemment développé et diversifié. Ce développement bénéfique, malheureusement, a également conduit à la multiplication des produits aux qualités douteuses, des contrefaçons pouvant mettre en danger la santé des consommateurs, d'où la nécessité de connaître et de découvrir ces lacunes à travers l’approfondissement des connaissances.

Pour ces raisons, il est impératif de créer une communauté de spécialistes bien formés dans ce domaine, ce qui contribuera à une meilleure gestion des problèmes de l’industrie vinicole, avec la minimisation des produits faux et douteux.

 

Domeniul de aprofundare al programului de masterat “Diversitatea Ecosistemelor Forestiere” se încadrează într-un domeniu prioritar de cercetare, deoarece pădurile, unele dintre cele mai complexe ecosisteme din lume, caracterizate printr-o mare biodiversitate, trebuiesc gospodărite durabil şi conservate.

Masterul „Diversitatea ecosistemelor forestiere”, se adresează tuturor absolvenţilor de învăţământ universitar de profil, precum şi tuturor absolvenţilor universitari care au preocupări în domeniu sau care solicită această formă de specializare pentru a putea face faţă sarcinilor derivate din activitatea profesională pe care o desfăşoară, sau care intenţionează ca în perspectivă să participe la concursul de admitere la doctorat. Aprofundarea studiilor în cadrul acestui program de studiu este motivată de necesitatea formării şi în ţara noastră a unor specialişti în domeniul cercetării, gospodăririi ecologice şi raţionale a pădurilor, conservarii biodiversităţii forestiere şi conservării populaţiilor cu un fond genetic deosebit de valoros.

Programul de masterat „Diversitatea ecosistemelor forestiere” are misiunea de învăţământ şi de cercetare ştiinţifică, în scopul de a gestiona durabil pădurile şi de a conserva fondul forestier, astfel încât să asigure biodiversitatea, productivitatea, capacitatea de regenerare, şi a indeplini funcţii ecologice, economice şi sociale.

Misiunea didactica a acestui program este de formarea de specialişti cu o bogată pregatire teoretică şi practică în gospodărirea durabilă a ecosistemelor forestiere şi a exploatărilor forestiere practicate prin tehnologii ecologice, care să se poată integra rapid într-un mediu concurenţial, printr-o mare capacitate de adaptare la competiţie, schimbare şi inovaţie didactică.

Misiunea de cercetare ştiinţifică este de pregătire de cercetători competenti în domeniul studiat, capabili de a accesa noi direcţii de cercetare, de a realiza proiecte ştiinţifice de interes pe plan national si european in ceea ce priveste dezvoltarea durabilă a ecosistemelor forestiere, precum si de înscriere a programului de masterat si a absolventilor în circuitul internaţional de valori şi de consultanţă prin intermediul extensiei universitare.

Obiective generale

Obiective specifice

 

Pregătește specialiști în proiectarea, amenajarea și întreținerea spațiilor verzi urbane, sintetizând cunoştinţele mai multor discipline şi elaborând proiecte complexe, în cadrul conceptului mai larg de Smart City („un oras SMART este un oraș care colectează informații și folosește tehnologia modernă pentru a fluidiza traficul, a îmbunătăți transportul public, a reduce poluarea și consumul de energie, relația cetățenilor cu autoritatea, condițiile de locuire și sistemul de sănatate și educație. Pe scurt, un oraș care folosește tehnologia pentru a îmbunătăți viața locuitorilor”).

Discipline studiate: Tehnici grafice digitale, Ecotehnologii floricole urbane, Proiectarea spațiilor verzi urbane, Cadastru verde, Planificare teritorială și urbană, Modalități de producere și asociere a speciilor lemnoase ornamentale, Ecotehnologii pomicole urbane, Impactul schimbărilor climatice asupra vegetației urbane, Analiza sistemelor de spatii verzi urbane, Grădini verticale și acoperișuri verzi, Grădini japoneze și ikebana, Tehnici de proiectare computerizată, Tehnici smart de întreținere ale spațiilor verzi, Ecotehnologii legumicole urbane, Politici și strategii europene, Sisteme de informații geografice în peisagistică, Managementul dezvoltării rurale durabile, Etică și integritate, Sisteme de cultură ale plantelor în spațiul urban, Protecția integrată a plantelor ornamentale.

 

Programul de masterat Management forestier, Departamentul Silvicultură, cu predare în limba română vizează un areal tematic circumscris domeniului Silvicultură (conform domeniilor ARACIS). De asemenea, din punct de vedere al angajabilităţii estimate, acest domeniul al Silviculturii este în continuare foarte căutat pe piaţa muncii.

Programul de studii universitare de master „Management Forestier” vine în sprijinul unei problematici noi privind managementul forestier responsabil cu care se confruntă practica silvică. Programul de studii universitare de master, „Management Forestier” este un  program de studii post-licenţă având drept scop o cunoaştere avansată în domeniul studiilor de licenţă, aprofundarea cunoştinţelor, precum şi dezvoltarea capacităţilor de cercetare ştiinţifică. Programul de master „Management forestier” oferă o abordare interdisciplinară, având misiunea de pregătire teoretică şi practică a unor specialişti în domeniul silviculturii, cu elemente de noutate şi de originalitate, care să contribuie la acumularea de cunoștințe suplimentare privind managementul forestier.

Misiunea este aceea de a dezvolta bagajul de cunoştinţe formale şi informale ale masteranzilor, de a-i integra prin proiecte de cercetare originale la efortul general de conştientizare privind managementul durabil al pădurilor în condiţiile economice de piaţă, utilizarea raţională a lemnului şi a pericolului global de degradare a biodiversităţii pădurilor. În realizarea misiunii şi obiectivelor programului de master, vor fi fructificate colaborările şi parteneriatele ştiinţifice realizate cu instituţii academice din ţară şi străinătate.

Acest program de masterat are sarcina de a pregăti specialiști, care depăşind problemele intrinseci ale fiecărei discipline, să fie pregătite să performeze concepte transfrontaliere sintetizând cunoştinţele mai multor discipline şi elaborând proiecte complexe. În cadrul domeniului silvicultură, care are ca obiect de lucru ecosistemul „pădure” cu o componentă vegetală şi una animală, obiectivele şi profilul de competenţe dezvoltat în concordanţă cu nevoile identificate pe piaţa muncii şi cu cadrul naţional al calificărilor.

Dacă studiile de licenţă îşi propun însuşirea competenţei de executare a unor proiecte de uz curent, respectiv elaborarea unor proiecte şi studii, de recoltare a produselor forestiere, corectarea torenţilor, ameliorarea unor terenuri degradate, lucrări de topometrie şi cadastru, exploatarea sistemei de maşini ş.a., masteratul îşi propune trecerea de la competenţe executive la competenţe conceptuale, de elaborarea unor proiecte şi studii complexe, care reunesc mai multe discipline sau domenii, de elaborarea unor programe, regulamente, instrucţiuni, normative, strategii, de interpretare superioară a unor date inclusiv cu instrumentul statistico–matematic şi informaţional, de ocupare a unor funcţii de conducere, de activitate în domeniul învăţământului şi cercetării deschizând calea într-o concepţie unitară şi spre o treaptă superioară, de pregătire prin studii doctorale.

Obiective generale

 

Programul de masterat „securitatea şi calitatea produselor horticole primare” are misiunea de învăţământ şi de cercetare ştiinţifică, în scopul formării unor specialişti care să aibă capacitatea de a aplica tehnologii nepoluante pentru obţinerea produselor horticole calitative, stocarea acestor produse în condiţii optime în vederea asigurării unor produse horticole sigure din punct de vedere alimentar, în contextul integrării în Uniunea Europeană.

Se urmăreşte să se aducă masteranzilor o viziune actuală a bazelor ştiinţifice şi a progreselor obţinute în domeniul calităţii produselor horticole primare şi de a demonstra latura practică a aplicării lor în managementul securităţii alimentare;

Formarea de tineri profesionişti şi cercetători care să dispună de capacitatea operativă necesară evaluării şi asigurării standardelor de calitate şi securitate a produselor horticole primare;

Se urmăreşte: câştigarea expertizei necesare participării la programe de ameliorarea proprietăţilor nutritive a produselor horticole; dobândirea de cunoştinţe teoretice şi competenţe practice de specialitate din domeniul securităţii microbiologice a produselor horticole ; cunoaşterea noţiunilor necesare planificării experienţelor aferente cercetărilor agricole, a tehnicilor de efectuare a diferitelor analize şi determinări, prelucrarea şi interpretarea statistică a datelor experimentale; cunoaşterea agenţilor patogeni ce intervin în păstrarea seminţelor, fructelor şi legumelor de provenienţă  horticolă şi a riscului contaminării microbiene cu microflora oportunistă.

Se vor oferi informaţii despre tehnicile de cercetare şi analiză statistică în vederea determinării calităţii produselor horticole precum şi investigarea reziduurilor de contaminanţi, previziune şi diagnostic ; despre cunoştinţele necesare utilizării substanţelor de sinteză în controlul proceselor de maturare şi păstrare; despre aplicarea metodelor clasice şi moderne privind decontaminarea produselor horticole primare infestate cu agenţi patogeni cu păstrarea calităţilor nutriţionale.

 

Obiective generale

Obiective specifice

Perspective

 

  

 
 

NEWSLETTER
USAMVBT
Telefon +40 256 277 006
Telefon hortimro@yahoo.com
Calea Aradului nr.119, 300645, Timisoara
Adresa
FacebookTwitterYoutubeInstagram
PlatiOnline
Copyright © 2020 USAMBVT . Web design by Royalty