FacebookTwitterYoutubeInstagram

Masuratori terestre si cadastru

Home » Practica studenti » Masuratori terestre si cadastru

Conform planului de învãțãmânt, pentru specializarea Mãsurãtori terestre și cadastru sunt prevãzute 240 ore de practicã pe ciclul de licențã, repartizate astfel:

* 30 ore echivaleazã cu o sãptãmânã de practicã

Tematica disciplinei de Practicã a specializãrii Mãsurãtori terestre și cadastru este permanent revizuitã și îmbunãtãțitã, astfel încât sã rãspundã întru totul cerințelor planului de învãțãmânt al specializãrii și nevoilor studenților, de a-și însuși cunoștințele și practica specificã domeniului mãsurãtorilor terestre și a cadastrului, adaptate la cerințele legislative actuale și la dotãrile de ultimã generație în domeniu. Activitãțile converg spre dobândirea experienței necesare specialistului geodez. Astfel, orele de practicã sunt corelate cu disciplinele în domeniu și de specialitate prevãzute în planul de învãțãmânt la fiecare an de studiu, fiind coordonate și îndrumate de cãtre cadrele didactice responsabile cu buna desfãșurare a activitãților practice.

În anul II de studiu, studenții efectueazã Practica topograficã și geodezicã, parcurgând urmãtoarele etape:

p1 p1
p1 p1

Studenții din anul III realizeazã Practica de Cartarea și bonitarea solurilor, în care participã la recoltarea probelor în teren, determinarea în laborator și interpretarea datelor de bonitarea și cartarea solurilor. Tot în aceastã practicã, își formeazã deprinderi și în ceea ce privește evaluarea proprietãților imobiliare pe baza unor indicatori ecopedologici caracteristici pentru evaluarea calitativã și valoricã a terenurilor.

Practica cadastralã se efectueazã de studenții anului III prin activitãți desfãșurate în principalele instituții sau unitãți de profil din zona de vest a țãrii. Aceste stagii de practicã sunt efectuate în urma semnãrii convențiilor de practicã între universitatea–facultatea noastrã și instituțiile sau unitãțile care au ca domeniu de activitate topografie-geodezie - cadastru. Studenții,pe timpul stagiului de practicã, participã în deplasãrile de studiu și documentare în teren, pe trasee din țarã și chiar din strãinãtate, care cuprind cât mai multe și interesante obiective realizate în domeniul geodeziei.

Principalii parteneri pentru executarea practicii de cadastru în instituții de stat și particulare cu care Universitatea are încheiate Acorduri de parteneriat sunt:

În practica anului IV, sub îndrumarea cadrelor coordonatoare, studenții realizeazã Practica pentru elaborarea proiectului de diplomã conform ghidului de redactare. Aceastã activitate se bazeazã pe studiile, cercetãrile, experiențele și rezultatele obținute încã din anii anteriori, când s-au înscris la cercurile științifice ale disciplinelor.

 

p1 p1
p1 p1

Responsabil practicã specializarea M.T.C.

Șef lucrãri dr. ing. Bârliba Costel

Activitatea realizatã la „Ziua locului de muncã”

Pentru anul IV, la finalizarea studiilor, existã oportunitatea angajãrii în domeniu la una din firmele de cadastru și topografie care funcționeazã în partea de Vest a României, pentru care se efectueazã anual un târg cu oferta locurilor de muncã pentru tinerii absolvenți.

p1 p1
p1 p1
NEWSLETTER
USAMVBT
Telefon 0256 277 007
Calea Aradului nr.119, 300645 Timisoara, jud. Timis, Romania
Adresa
FacebookTwitterYoutubeInstagram
PlatiOnline
Copyright © 2024 USAMBVT . Web design by Royalty