FacebookTwitterYoutubeInstagram

Agricultura

Home » Practica studenti » Agricultura

Conform planului de învãțãmânt, pentru specializarea Agriculturã sunt prevãzute 270 ore de practicã pe ciclu de licențã, repartizate astfel:

*30 ore echivaleazã cu o sãptãmânã de practicã

Tematica disciplinei de Practicã a specializãrii Agricultura este permanent revizuitã ºi îmbunãtãþitã, astfel încât sã rãspundã întru totul cerinþelor planului de învãþãmânt al specializãrii ºi nevoilor studenþilor de a-ºi însuºi cunoºtinþele și practica specificã domeniului. Activitãþile converg spre dobândirea experienþei necesare specialistului agronom. Astfel, orele de practicã sunt corelate cu disciplinele în domeniu ºi de specialitate prevãzute în planul de învãþãmânt la fiecare an de studiu, fiind coordonate ºi îndrumate de cãtre cadrele didactice responsabile cu buna desfãºurare a activitãþilor practice. p1

Studenþii din anul I realizeazã practica de Ferma, Topografie si desen tehnic, Botanica si Masini agricole, în care participã la identificarea (în teren), determinarea (în laboratoare) a problemelor cu care se intalneste viitorul specialist agronom.. Tot în aceastã practicã, îºi formeazã deprinderi in formarea de competente transversale si competente profesionale. In timpul perioadei de practica ce se efectueaza in cele doua semestre, studentii parcurg urmatoarele etape:

p1 p1
p1 p1

În anul II de studiu, studenþii efectueazã practica de Agrochimie, Agrotehnica, Pedologie si Protectia Plantelor. Obiectivele acestei practici sunt urmatoarele:

In anul III, prin intermediul stagiului de practicã la disciplinele de Fitotehnie si Cultura pajistilor, se urmareºte atingerea unor obiective cum ar fi:

Stagiul de practicã in anul III se mai poate desfãºura si în cadrul firmelor (societãþilor comerciale) sau partenere, cu care Facultatea de Agricultura încheie convenþii de practicã, cat ºi în alte unitãþi sau institutii economice de stat din sfera agriculturii, pentru care studenþii facultãþii pot opta pentru desfãºurarea stagiului de practicã.

Îndrumãtorii de practicã sunt responsabili cu instruirea ºi supravegherea studenþilor, pentru o bunã desfãºurare a activitãþilor în cadrul Facultatii cat si a societãþilor comerciale în care au fost repartizaþi aceºtia, conform convenþiilor de practicã incheiate cu acestea.

Stagiul de practicã se finalizeazã cu un colocviu de evaluare, constând în verificarea documentelor întocmite pe parcursul stagiului (adeverinþã de practicã, caietul de practicã) ºi prezentarea referatelor individuale elaborate pe baza culegerii ºi prelucrãrii datelor din teren.

Îndrumarea studenþilor spre societãþile comerciale si alte unitati sau institutii în care se va desfãºura stadiul de practicã se face în mare parte de cãtre Facultatea de Agricultura.

În practica anului IV, sub îndrumarea cadrelor coordonatoare, studenții realizeazã practica de specialitate si practica pentru Elaborare a proiectului de diplomã conform ghidului de redactare. Aceastã activitate se bazeazã pe studiile, cercetãrile, experienþele ºi rezultatele obþinute încã din anii anteriori, când s-au înscris la cercurile ºtiinþifice aledisciplinelor.

p1
NEWSLETTER
USAMVBT
Telefon 0256 277 007
Calea Aradului nr.119, 300645 Timisoara, jud. Timis, Romania
Adresa
FacebookTwitterYoutubeInstagram
PlatiOnline
Copyright © 2024 USAMBVT . Web design by Royalty