TwitterYoutubeInstagram

Organizarea sistemului de asigurare a calității

Home » Organizarea sistemului de asigurare a calității

Organizarea sistemului de asigurare a calității

 

 

În USVT principala entitate organizatorică cu responsabilități directe în domeniul calității este Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității (CEAC-U), înființată în baza deciziei Senatului. Comisia este constituită în conformitate cu prevederile legale, funcționează în baza unui regulament propriu, iar structura actuală a acesteia este în conformitate cu prevederile legale privind asigurarea calității educației. CEAC-U este subordonată Rectorului, acesta fiind direct responsabil de calitatea educației furnizate de către USVT. Conducerea operativă a CEAC-U este asigurată de un coordonator numit de Rector. CEAC–U are în subordine Comisiile de Evaluare și Asigurare a Calității la nivel de facultăți (CEAC–F). CEAC-F sunt conduse de câte un responsabil cu asigurarea calității (RAC-F) și au în componența lor responsabili cu asigurarea calității din departamentele didactice (RAC-D), responsabili cu asigurarea calității pe program(e) de studii (RAC-PS). reprezentantul studenților și al angajatorilor. Aceste comisii (CEAC-F) au responsabilități în domeniul calității corespunzătoare programelor de studii pe care le gestionează.

 

CEAC implementează la nivelul subdiviziunilor organizatorice regulamentele și procedurile specifice managementului calității, aprobate de Senatul USVT. Aceasta gestionează procesul de evaluare a cadrelor didactice și aplică reglementările privind colectarea datelor și interpretarea statistică a acestora (chestionare, formulare statistice, fișe de observație, scale de evaluare s.a.).

 

CEAC-U dezvoltă activități de reperare calitativă și cantitativă (benchmarking) în raport cu universități din țară și străinătate pentru evaluarea și monitorizarea calității. Modelul sistemului de management al calității la USVT este modelul european al calității propus de principalele organisme care reprezintă Aria Europeană a Învățământului Superior (ENQA, EUA, EURASHE etc.), orientat spre excelența procesului educațional în integritatea acestuia.

 

În cadrul USVT s-a constituit Departamentul pentru Managementul Calității (DMC), organizat și funcțional în concordantă cu reglementările Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, Carta Universitară, standardul ISO 9001:2015 și SR ISO CEI 17025:2018 și regulamentele interne ale universității. DMC funcționează în baza regulamentului propriu în colaborare cu CEAC-U pentru implementarea, planificarea, organizarea și ținerea sub control a sistemului de management al calității, la nivelul fiecărei subdiviziuni organizatorice a USVT. Departamentul pentru Managementul Calității este o structură specializată în implementarea și coordonarea activităților reglementate de documentația specifică managementului calității, având ca elemente de suport criteriile, standardele și indicatorii de performanță pentru evaluarea calității, corespunzători strategiei pentru calitate adoptate de Senat si sistemului de management al calității, implementat și certificat în conformitate cu SR ISO 9001:2015.

 

 

CODUL CALITĂȚII UNIVERSITĂȚII DE ŞTIINŢELE VIEȚII ”REGELE MIHAI I” DIN TIMIŞOARA

 

DECLARAŢIA PRIVIND POLITICA ÎN DOMENIUL CALITĂŢII ŞI ANGAJAMENTUL RECTORULUI UNIVERSITĂȚII DE ŞTIINŢELE VIEȚII ”REGELE MIHAI I” DIN TIMIŞOARA

 

NEWSLETTER
USAMVBT
Telefon
Telefon
Calea Aradului no.119, 300645 Timisoara, jud. Timis, Romania
Adresa
TwitterYoutubeInstagram
PlatiOnline
Copyright © 2024 USAMBVT . Web design by Royalty