FacebookTwitterYoutubeInstagram

Credite, regulamente, taxe

Home » Organizare » Credite, regulamente, taxe
APLICAREA SISTEMULUI DE CREDITE TRANSFERABILE
 
Pentru fiecare disciplina prevazuta in planul de invatamant, care se incheie cu o forma de evaluare: examen, colocviu, verificare pe parcurs, proiect, etc., se atribuie un numar de credite care oglindeste timpul consumat pentru pregatire. Creditele nu inlocuiesc evaluarea prin note si de aceea ele nu au ca scop masurarea calitatii invatarii.
Creditele nu apreciaza activitatea cadrului didactic (instruirea), ci pe cea a studentului (invatarea).
Creditele sunt valori numerice alocate (repartizate) disciplinelor de studiu si sunt obtinute integral de student prin promovarea disciplinelor respective, adica prin obtinerea notei minime 5 (cinci) sau a calificativului Admis.
Creditele se pot obtine in avans si se pot reporta in semestrele urmatoare (mobilitatea creditelor). Obtinerea in avans sau reportarea in semestrele urmatoare se face la cererea studentului si se aproba de catre Consiliului facultatii.
Creditele odata obtinute se recunosc pe intreaga durata a scolaritatii si recunoasterea lor nu este afectata de modificarile planului de invatamant sau fisa disciplinei (imperisabilitatea creditelor).
Aplicarea sistemului de credite transferabile permite: mobilitatea studentilor, recunoasterea perioadelor de studii, diversificarea gradului de optiuni ale studentului si flexibilitatea programului de studiu in cadrul planului de invatamant, includerea unor discipline noi in cadrul planului de invatamant, recunoasterea perioadelor compacte de studiu desfasurate in alte universitati, integrarea in normele invatamantului european.
Trecerea dintr-un an de studii in altul se face pe baza de inscriere. Inscrierea in anul urmator de studiu, din acelasi ciclu, este conditionata de obtinerea in anul precedent de studiu a minimum 2/3 din totalul creditelor alocate anului respectiv sau de acumularea a cel mult 20 de credite restante din anul precedent si din anii anteriori, cu exceptia Facultatii de Medicina Veterinara la care se admit cel mult 20 de credite restante doar din anul anterior.
Creditele nedobandite se pot obtine in sesiunile programate dar si pe parcursul anului universitar. Examinarea pentru acumularea creditelor restante, se face la cererea studentului, nefiind limitat numarul de examinari, pe baza taxei stabilite de Senatul USAMVBT.
Studentul care are restante mai mari de 20 de credite din anul respectiv de studii, sau din anii universitari anteriori va fi exmatriculat, cu drept de reinscriere in anul de studii nepromovat, in conditiile achitarii taxei de scolarizare. Taxa de scolarizare pentru studentii exmatriculati, care se reinmatriculeaza, se stabileste proportional cu numarul de credite neacumulate (din anul in care sunt reinmatriculati si din anii anteriori), prin raportare la taxa anuala de scolarizare aferenta anului reinmatricularii. Studentul care nu a promovat anul I de studii va fi exmatriculat si are dreptul sa se prezinte din nou la admitere.
Studentii care nu obtin creditele necesare promovarii in anul universitar urmator, si sunt reinmatriculati in acelasi an de studiu, trebuie sa satisfaca cerintele planului de invatamant al promotiei respective.
Studiile efectuate in cadrul programului de studii intrerupt ca urmare a exmatricularii datorate incalcarii prevederilor Codului de etica si deontologie universitara nu pot fi recunoscute in cazul unei noi inmatriculari.
Numarul de credite necesar pentru finalizarea studiilor universitare de licenta este de minimum 180 si de maximum 240  in functie de durata de scolarizare, cu o valoare anuala de 60 credite. Studentii incadrati la studiile de master, pana la sustinerea disertatiei, trebuie sa acumuleze 120 de credite.
Disciplinele facultative sunt creditate distinct, fiind consemnate in registrul matricol. Creditele acordate acestor discipline nu sunt incluse in cele 60 de credite anuale.
 
 

 

 

 

 

NEWSLETTER
USAMVBT
Telefon +40256 277 003
+40256 277 110
Calea Aradului nr. 119, Cod Postal 300645, Timisoara, Timis
Adresa
FacebookTwitterYoutubeInstagram
PlatiOnline
Copyright © 2024 USAMBVT . Web design by Royalty