FacebookTwitterYoutubeInstagram

Diversitatea ecosistemelor forestiere

Home » Masterat » Diversitatea ecosistemelor forestiere

Domeniul de aprofundare al programului de masterat “Diversitatea Ecosistemelor Forestiere” se încadrează într-un domeniu prioritar de cercetare, deoarece pădurile, unele dintre cele mai complexe ecosisteme din lume, caracterizate printr-o mare biodiversitate, trebuiesc gospodărite durabil şi conservate.

Masterul „Diversitatea ecosistemelor forestiere”, se adresează tuturor absolvenţilor de învăţământ universitar de profil, precum şi tuturor absolvenţilor universitari care au preocupări în domeniu sau care solicită această formă de specializare pentru a putea face faţă sarcinilor derivate din activitatea profesională pe care o desfăşoară, sau care intenţionează ca în perspectivă să participe la concursul de admitere la doctorat. Aprofundarea studiilor în cadrul acestui program de studiu este motivată de necesitatea formării şi în ţara noastră a unor specialişti în domeniul cercetării, gospodăririi ecologice şi raţionale a pădurilor, conservarii biodiversităţii forestiere şi conservării populaţiilor cu un fond genetic deosebit de valoros.

Programul de masterat „Diversitatea ecosistemelor forestiere” are misiunea de învăţământ şi de cercetare ştiinţifică, în scopul de a gestiona durabil pădurile şi de a conserva fondul forestier, astfel încât să asigure biodiversitatea, productivitatea, capacitatea de regenerare, şi a indeplini funcţii ecologice, economice şi sociale.

Misiunea didactica a acestui program este de formarea de specialişti cu o bogată pregatire teoretică şi practică în gospodărirea durabilă a ecosistemelor forestiere şi a exploatărilor forestiere practicate prin tehnologii ecologice, care să se poată integra rapid într-un mediu concurenţial, printr-o mare capacitate de adaptare la competiţie, schimbare şi inovaţie didactică.

Misiunea de cercetare ştiinţifică este de pregătire de cercetători competenti în domeniul studiat, capabili de a accesa noi direcţii de cercetare, de a realiza proiecte ştiinţifice de interes pe plan national si european in ceea ce priveste dezvoltarea durabilă a ecosistemelor forestiere, precum si de înscriere a programului de masterat si a absolventilor în circuitul internaţional de valori şi de consultanţă prin intermediul extensiei universitare.

 

Obiective generale

Însuşirea de către cursanţi a cunoştinţelor teoretice si practice din domeniu diversitatii ecosositemelor forestiere, însuşirea tehnicilor moderne de cercetare şi utilizarea acestora în scopul dezvoltării cunoaşterii în domeniu şi rezolvării unor probleme specifice.

Se urmăreşte crearea deprinderilor de cercetare independentă şi capacitatea de a conduce grupuri de lucru şi de a comunica în diverse contexte.

 

   Obiective specifice

Conservarea, şi dezvoltarea durabilă a pădurilor prin măsuri corespunzătoare privind  diversitea biologică forestieră: metode de studiu a diversităţii vegetale, tipologia vegetaţiei forestiere, identificarea tipurilor de ecosisteme şi habitate forestiere valoroase din punct de vedere al biodiversităţii;

Gospodărirea durabilă a resurselor forestiere printr-un management adecvat si extinderea vegetatie forestiere prin noi plantaţii cu efecte majore nivel regional şi global privind atenuarea efectului schimbărilor climatice prin stocarea carbonului în biomasă;

Conservarea genofondului  şi sporirea corespunzătoare a diversităţii biologice,strategia genetică a adaptării evolutive a speciilor forestiere,structura populaţiilor locale,interacţiunea genotip mediu pe plan general şi filogenetic în special;

Menţinerea sănătăţii şi vitalităţii ecosistemelor forestiere, corelarea proceselor metabolice din ecosistemele forestiere cu bioproduşii biologic activi şi întrebuinţările lor;

Încurajarea funcţiilor productive ale pădurii, cunoaşterea structurii şi funcţionalităţii pădurilor,fundamentarea măsurilor privind asigurarea funcţiei de producţie şi/sau de protecţie, dinamica pădurilor, stabilirea relaţiei structura arboretului-creştere;

Menţinerea şi ameliorarea corespunzătoare a funcţiilor de protecţie în gosodărirea pădurilor;

Îmbunătăţirea unor funcţii şi condiţii social-economice,importanţa exploatărilor forestiere în conservarea şi dezvoltarea pădurilor, mecanismul combaterii bioxidului de corbon din atmosferă prin exploatări forestiere;

Asigurarea stabilităţii şi creşterii eficacităţii funcţionale a ecosistemelor forestiere, diversitatea şi caracterizarea ecologică a entomofaunei dăunătoare şi utile din ecosistemele forestiere, stabilirea toxicităţii principalilor compuşi chimici utilizaţi în silvicultură şi a limitelor maxime pentru prezenţa pesticidelor în apă, aer, sol;

Conservarea diversităţii faunei, strategii în scopul menţinerii biodiversităţii cinegetice, a păstrării echilibrului ecologic şi exercitării raţionale a vănătorilor;

Utilizarea unor tehnici şi metode de calcul operaţional sisteme de ecuaţii diferenţiale şi statistică matematică în modelarea şi optimizarea ecosistemelor forestiere.

 

Plan de învățământ 2023 - 2024

 

NEWSLETTER
USAMVBT
Telefon +40 256 277 006
Calea Aradului nr.119, 300645, Timisoara
Adresa
FacebookTwitterYoutubeInstagram
PlatiOnline
Copyright © 2024 USAMBVT . Web design by Royalty