FacebookTwitterYoutubeInstagram

Peisagistică - în limba engleză

Home » Licență » Peisagistică - în limba engleză

Prin programul de licenţă Peisagistică - în limba engleză se formează specialiști în proiectarea, amenajarea și întreținerea spațiilor verzi urbane, care au capacitatea de a se integra cu succes în mediul economic, în contextul actual când, la nivel mondial, peisagistica se află într-un mare avân.

Calificarea obţinută de absolvenţii programului de licenţă le va permite acestora aibă următoarele competențe de bază: elaborarea, implementarea și monitorizarea proiectelor de amenajare peisageră în mediul urban; coordonarea procesului tehnologic de producere a materialului săditor ornamental; managementul și marketingul firmelor specializate în valorificarea și comercializarea materialului săditor dendro-floricol; organizarea și sistematizarea peisajului; coordonarea și administrarea serviciilor de spații verzi și amenajarea teritorială în cadrul primăriilor și consiliilor județene; participarea la activitățile de cercetare din domeniul horticulturii, peisagisticii și protecției mediului; verificarea și controlul fitosanitar al materialului dendro-floricol.

În domeniul peisagistic există suficient loc pentru investiţii, iar în contextul geopolitic regional o parte din interes se poate refocaliza pe România, astfel încât nevoia de personal calificat va creşte, motiv pentru care este necesară suplimentarea calificărilor în domeniu.

Introducerea acestei noi calificări pe piaţa muncii va duce la creșterea gradului de eficientizare a firmelor de specialitate şi la intensificarea producțiilor sustenabile în cadrul acestora. Totodată se va da posibilitatea absorbției de către aceste firme a specialiștilor nou creaţi, în contextul unui deficit consemnat la ora actuală.

În contextul actual al dezvoltării economice, societățile comerciale de profil consideră oportun și necesar apariția unei astfel de calificări pe piața muncii. 

 

 

 

Through the Bachelor program Landscape architecture, the specialists are trained in the design, arrangement and maintenance of urban green spaces, who have the ability to successfully integrate into the economic environment, in the current context when, worldwide, landscape architecture is in a great momentum.

The qualification obtained by the graduates of the Bachelor program will allow them to have the following basic skills: development, implementation and monitoring of landscaping projects in the urban environment; coordination of the technological process of production of ornamental planting material; the management and marketing of companies specialized in the valorization and marketing of dendrological and flower planting materiall; organization and systematization of the landscape; coordination and administration of green space services and territorial planning within town halls and county councils; participation in research activities in the field of horticulture, landscaping and environmental protection; verification and phytosanitary control of dendrological and flower planting material.

In the landscape field there is enough room for investments and in the regional geopolitical context part of the interest can be refocused on Romania, so that the need for qualified personnel will increase, which is why it is necessary to supplement the qualifications in the field.

The introduction of this new qualification on the labor market will lead to an increase in the degree of efficiency of specialized companies and to the intensification of sustainable production within them. At the same time, it will be possible for these companies to absorb the newly created specialists, in the context of a current deficit.

In the current context of economic development, professional companies consider it opportune and necessary to have such a qualification on the labor market.

NEWSLETTER
USAMVBT
Telefon +40 256 277 006
Calea Aradului nr.119, 300645, Timisoara
Adresa
FacebookTwitterYoutubeInstagram
PlatiOnline
Copyright © 2024 USAMBVT . Web design by Royalty