FacebookTwitterYoutubeInstagram

Directii/Domenii/Strategii

Home » Cercetare » Directii/Domenii/Strategii

STRATEGIA DE CERCETARE A FACULTĂȚII DE AGRICULTURĂ 2024-2029


 

Strategia de cercetare a Facultății de Agricultură este parte componentă a Strategiei de cercetare a Universității de Științele Vieții ”Regele Mihai I” Timișoara care se pliază pe Strategia Natională de Cercetare, Dezvoltare și Inovare 2024-2029, având ca principal obiectiv creșterea performanței în cercetare, stimularea inovării și transferul rezultatelor cercetării către mediu socio-economic.

 

În cadrul Facultății de Agricultură cercetarea se desfășoară în cadrul a celor două centre de cercetare:

 

 Pe Platforma infrastructurii naționale de cercetare ERRTIS , a cărui principal scop este creșterea ratei de utilizare a infrastructurii de cercetare prin promovarea lor în țară, cât și la nivel global, Facultatea de Agricultură este reprezentată prin șapte laboratoare de cercetare:

 

Laboratorul de Analize fizico-chimice ”OSPA – USAMVBT” din cadrul Facultății de Agricultură este acreditat RENAR în conformitate cu SR ISO EN 17025: 2005, fiind singurul laborator specializat în analize de sol și îngrășăminte acreditat din partea de vest a țării.

 

În activitatea de cercetare, inovare și transfer tehnologic a Facultății de Agricultură se definesc următoarele obiective:

 1. Dezvoltarea de proiecte complexe cu impact asupra performanțelor în domeniul agriculturii, biologiei, ingineriei mediului, ingineriei geodezice și mecanice

 1. cercetarea şi inovarea să răspundă nevoilor concrete ale mediului economic şi ale sectorului public, în special celor de creștere a calității serviciilor oferite (precum sănătatea sau securitatea cetăţenilor), oferirea de soluții inovatoare pentru creșterea competitivității sectorului public și privat din domeniile aferente;

 2. sprijin oferit administrației centrale în luarea deciziilor, prin oferirea suportului științific, și administraţiilor locale în formularea strategiilor de dezvoltare rurală;

 3. implicarea unui număr cât mai mare de cadre didactice din facultate în strategii/proiecte comune de dezvoltare rurală la nivel european;

 4. orientarea activității de cercetare a facultății spre domeniile prioritare ale Strategiei Naționale de Cercetare, Dezvoltare si Inovare 2021-2027;

 5. încheierea de protocoale de colaborare/parteneriate/convenții cu mediul academic, științific și economic, în acest sens facilitându-se participarea la proiecte comune, efectuarea de stagii de practică, precum și schimbul de informații.

 

 1. Creșterea calității, competitivității și relevanței în cercetare

Stabilirea unor indicatori de performanță în cercetare, care să fie în concordanță cu standardele internaționale:

 1. publicarea de articole in extenso în jurnale cotate in Clarivate Analytics – Web of Science Core Collection, Scopus, etc;

 2. publicarea de cărți/capitole de cărți indexate în Clarivate Analytics prin Book Citation Index sau în edituri internaționale;

 3. utilizarea oportunităților oferite de mediul on-line, prin publicarea de articole de popularizare;

 4. promovarea și dezvoltarea Conferinței Internaționale Multidisciplinare de Dezvoltare Sustenabilă (Multidisciplinary Conference on Sustainable Development), secțiunea Trends in European Agriculure Development;

 5. promovarea jurnalului Research Journal of Agriculture Science in rândul editorilor si recenzorilor din Vestul Europei si SUA în vederea indexării superioare;

 6. transferul rezultatelor cercetării prin brevetarea/omologarea rezultatelor cercetării;


 

 1. Stabilirea unor domenii strategice de cercetare

Facultatea de Agricultură își orientează strategia de cercetare-inovare către acele activităţi de cercetare care oferă rezultate cu relevanţă economică. Domeniile prioritare de cercetare sunt cele cuprinse in Strategia Națională de cercetare, Dezvoltare, Inovare, și anume:

a) Bioeconomia, cu subdomeniile prioritare: dezvoltarea sectorului agricol, valorificarea biomasei şi a biocombustibililor.

b) Energie, mediu şi schimbări climatice. Cercetările în domeniul energiei susţin reducerea dependenţei energetice, prin valorificarea superioară a combustibililor fosili, diversificarea surselor de energie regenerabile, curate. Conservarea mediului înconjurător constituie o prioritate a tuturor politicilor actuale, cercetarea fiind axată pe noi tehnici de depoluare şi de reciclare, pe administrarea resurselor de apă şi a zonelor umede.

c) Eco-nanotehnologii şi materiale avansate. Domeniul aparţine tehnologiilor generice esenţiale (TGE), prioritare la nivel european, care utilizează intensiv CDI. În acest domeniu se încadrează industria de echipamente agricole, precum și cercetările pentru obținerea de combustibili, materiale noi şi/sau reciclate care pot dinamiza activităţile CDI dedicate eco-tehnologiilor și care conservă proprietăţile apei, aerului şi solului;

d) Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor, spaţiu și securitate. Cercetarea se va axa pe dezvoltarea de tehnologii, produse, capacităţi de cercetare şi sisteme pentru securitate locală şi regională, în scopul creșterii competitivității în activitățile economice și sociale.

Subdomeniile prioritare vor fi:

- smart agriculture: aplicarea tehnologiilor IT în colectarea de date (condiții climatice, de sol, starea de nutriție, etc) și utilizarea lor în scopul creșterii calității, cantității, sustenabilității și eficienței economice a producției agricole;

- smart technologies: transmiterea de date G.P.S., elemente ale monitorizării investițiilor în domeniu;

- gestionarea elementelor de infrastructură critică: rețele de apă, tratamentul surselor de apă, producția și distribuția produselor agro-alimentare;

- managementul situațiilor de urgență, prin dezvoltarea direcțiilor de combatere a bioterorismului, biohazardului, precum și identificarea altor elemente de securitate și siguranță alimentară.

Celor patru domenii prioritare, li se adaugă trei domenii complementare cu relevanţă publică directă:

a). Sănătate. În acest domeniu, cercetarea şi dezvoltarea experimentală se vor axa pe siguranța alimentară, gestionarea rațională a resurselor de mediu și pe agricultura biologică;

b). Patrimoniu și identitate culturală. Domeniul vizează o gamă largă de teme de cercetare ştiințifică, cum sunt:

- conservarea patrimoniului material, concretizat prin identificarea și inventarierea bunurilor imobile (terenuri cu/fară construcții) sub aspect tehnic și juridic, prin încurajarea procedurilor de înregistrare sistematică a acestora în cadrul Programului Național de Cadastru și Carte Funciară, prin completarea procedurilor de publicitate imobiliară;

- metode inovative pentru conservarea produselor tradiționale (culinare) și a meșteșugurilor;

- dezvoltarea unor eco-bio-strategii inovatoare între Știință, Educație și Cultură (etnografie, folclor);

- dezvoltarea sistemului de educaţie.

c). Tehnologii noi şi emergente. Cercetarea presupune dezvoltarea şi adoptarea de noi tehnologii care să aibă şi o componentă deschisă, orientată spre rezolvarea de probleme specifice ale sectorului public


 

 1. Orientarea spre programe de cercetare științifică de importanță euroregională și internațională

 1. Dezvoltarea unor programe de cercetare științifică în domeniile prioritare: Bioeconomia, Biosecuritate și siguranță alimentară, Energie, mediu şi schimbări climatice, Eco-nanotehnologii şi materiale avansate, Smart agriculture, Smart technologies, Gestionarea elementelor de infrastructură critică, Managementul situațiilor de urgență, prin dezvoltarea direcțiilor de combatere a bioterorismului, biohazardului.

 2. aplicarea de proiecte în cadrul programelor Interreg V-A Romania-Ungaria și Romania – Republic of Serbia IPA Cross-border Cooperation Programme

 3. aplicarea de proiecte în cadrul programelor H2020, Interreg Europe, EEA&Norway grants, ERA-NET, precum și alte competiții difuzate pe site-ul UEFISCDI;


 

 1. Asigurarea resursei umane specializate, capabile realizeze o cercetare cu rezultate de talie mondială, indiferent dacă acestea aparțin cercetării fundamentale sau celei aplicate

a) pregătirea cercetătorilor în managementul de proiect;

b) asigurarea accesului online nelimitat la literatura științifică de specialitate;

c) încurajarea publicării rezultatelor cercetării în jurnale de mare impact;

d) specializarea personalului de cercetare în instituții de cercetare internaționale;

e) creșterea mobilității interne și internaționale a cercetătorilor.

 

 1. Asigurarea unei infrastructuri de cercetare performante la nivel național și internațional

a) utilizarea adecvată a infrastructurii disponibile;

b) atragerea de proiecte pentru întreținerea și dezvoltarea infrastructurii de ceretare;

c) realizarea de parteneriate/clustere cu alte instituții/infrastructuri de cercetare în scopul de a crea o piaţă a serviciilor ştiinţifice şi tehnice care va contribui la vizibilitatea internaţională a rezultatelor cercetării şi la sustenabilitatea economică a utilizării echipamentelor;

d) implementarea SREN ISO 17025:2005 in cadrul laboratoarelor de cercetare in vederea acreditarii/autorizarii.


 

 1. Inovare pentru sectorul public și privat

Facultatea de Agricultură are ca ca obiectiv strategic stimularea inovării și transferul rezultatelor cercetării către mediu socio-economic, ca furnizor de servicii și se va implica în:

 1. Realizarea de parteneriate cu sectorul privat și public în vederea aplicării pentru proiecte prin programul Programul Operațional Competitivitate - Axa Prioritară 24 Cercetare, Dezvoltare Tehnologică şi Inovare pentru susținerea afacerilor și competitivitate;

 2. Dezvoltarea de noi tehnologii orientate către rezolvarea unor probleme specifice sectorului public și pivat.

 3. Transferul către mediul economic al brevetelor de invenție/produselor și tehnologiilor omologate

 

Plan operational cercetare 2023

 

Anexa 1: Temele de cercetare 2024

NEWSLETTER
USAMVBT
Telefon 0256 277 007
Calea Aradului nr.119, 300645 Timisoara, jud. Timis, Romania
Adresa
FacebookTwitterYoutubeInstagram
PlatiOnline
Copyright © 2024 USAMBVT . Web design by Royalty