FacebookTwitterYoutubeInstagram

Cercetare

Home » Cercetare » Cercetare
 
STRATEGIA DE CERCETARE 2024-2029
 
PLAN STRATEGIC DE CERCETARE 2024-2029
 
PLAN OPERATIONAL DE CERCETARE
  - 2020
  - 2021
  - 2022
  - 2023
  - 2024
 
PLAN ANUAL DE CERCETARE
  - 2020
  - 2021
  - 2022
  - 2023
  - 2024
 
PLAN ANUAL DE CERCETARE- CENTRU DE CERCETARE
 - 2021
- 2022
- 2023
 
DIRECTII DE CERCETARE
 
                              În domeniul ZOOTEHNIE
 
- Optimizarea și perfecționarea tehnologiilor de creştere şi exploatare a animalelor terestre și acvatice;
- Îmbunătăţirea managementului de creştere şi diversificare a producţiilor animaliere;
- Obținerea de preparate furajere inovative destinate îmbunătățirii performantelor productive, de reproducere, a calității produselor lactate și reducerea poluării mediului în fermele de vaci;
- Utilizarea fitoaditivilor în alimentaţia terestre și acvatice;
- Efectul antimicrobian al uleiurilor esentiale asupra unor germeni patogeni și asupra calității cărnii la puii de carne;
- Evaluarea şi combaterea efectului antinutriţional al poliglucidelor neamidonoase solubile (PNAs ) la puii de carne;
- Nutriţia minerală a animalelor în fermele convenţionale, organice şi în conversie;
- Impactul grasimilor protejate si a acidului linoleic conjugat asupra cantitatii si calitatii lapte la oile mame;
- Impactul afectiunilor podale asupra metabolismului si excretiilor de azot la vacile de lapte;
- Impactul grasimilor protejate si a acidului linoleic conjugat asupra cantitatii si calitatii laptelui la oile mame;
- Asigurarea calităţii şi siguranţei produselor animale;
- Ameliorarea genetică şi managementul resurselor genetice;
- Îmbunătăţirea structurii genetice şi a performanţelor de producţie la animalele de fermă;
- Sisteme eficiente şi durabile de producerea furajelor şi gestionare a pajiştilor;
-Influența compoziției floristice a pajiștilor temporare asupra cantității și calității laptelui și cărnii de ovine;
- Metode integrate de control a Eriochloa villosa în culturile de porumb și floarea soarelui;
- Cercetări privind influența unor factori tehnologici asupra parametrilor de calitate și producție la unele soiuri de ovăz;
- Cercetări privind combaterea speciei invazive Ambrosia psilostachya (Ambrozia);
- Optimizarea tehnologiilor de creștere a tineretului taurin de reproducție și a vacilor de lapte și carne pe baza studiilor privind comportamentul acestora și asigurarea condițiilor de bunăstare în diferite sisteme de întreținere;
- Îmbunătăţirea calităţii igienice ale laptelui de vacă şi adaptarea la condiţiile de fermă a metodelor de trasabilitate a produselor alimentare;
- Studii privind optimizarea tehnicilor de control a producţiei de lapte şi carne la bovine;
- Utilizarea PLF pentru reducerea emisiilor GHG la taurine;
- Folosirea tehnologiilor PLF pentru evaluarea bunăstării ovinelor pentru lapte;
- Integrarea tehnologiilor inovative în cadrul lanțului valoric pentru a îmbunătăți managementul bunăstării rumegătoarelor mici;
- Studiul relației dintre mastită și genotip la vacile de lapte;
- Studiul relației dintre polimorfismul genei PRL și producția de lapte la taurine;
- Ameliorarea genetică cantitativă şi calitativă a producţiei de carne la rasele româneşti de ovine pentru alinierea la standardele UE;
- Cercetări aplicative privind dirijarea fermentaţiilor ruminale în fermele de taurine şi de ovine de perspectivă;
- Creşterea rezistenţei la scrapie în populaţiile de ovine din România prin selecţia asistată la nivel molecular pentru dezvoltarea durabilă a creşterii şi exploatării ovinelor, asigurarea securităţii alimentare şi a sănătăţii populaţiei;
- Cercetări privind metode alternative la folosirea antibioticelor în profilaxia şi tratamentul bolilor la albine;
- Obținerea de produse inovative destinate îmbunătățirii tehnologiei de creștere a familiilor de albine, combaterii bolilor și creșterii performanțelor productive;
- Stabilirea unor strategii de identificare, protectie si conservare a albinei Apis mellifera carpatica ecotipul de Banat;
- Folosirea albinelor ca bioindicatori ai poluarii mediului in Banat;
- Cercetări privind calitatea produselor apicole în conformitate cu cerinţele UE.
-Studii in vitro si in vivo privind potentialul terapeutic al mierii din zona de Vest a României;
- Influența utilizării produselor apicole asupra indicilor de reproducere la sturioni;
- Identificarea şi implementarea unor căi biotehnologice fezabile pentru îmbunătăţirea potenţialului productiv al speciilor de ciprinide, percide şi acipenseride întâlnite în crescătoriile piscicole din ţara noastră.
- Conservarea ihtiofaunei periclitate şi pe cale de dispariţie, prin intermediul unor metode biotehnologice;
- Dezvoltarea unor tehnologii intensive şi superintensive de creştere a peştilor cu valoare economică ridicată;
- Influența unor fitoaditivi asupra performanțelor bioproductive și de reproducere ale păstrăvului și somnului european;
- Identificarea şi multiplicarea genotipurilor valoroase ale speciilor de peşti existente sau nou intrate în crescătoriile piscicole din ţara noastră.
- Optimizarea managementului tehnologic pentru producerea de puiet de peşte sau peşte de consum în cadrul sistemelor cu apă recirculată;
- Dezvoltarea unor căi de îmbunătăţire a eficienţei economice a sistemelor cu apă recirculantă utilizate pentru creşterea peştilor, prin folosirea unor surse de energie neconvenţională;
- Cercetări privind optimizarea managementului efluenţilor din sistemele cu apă recirculantă utilizate pentru creşterea peştilor, în sensul îmbunătăţirii eficienţei economice;
- Utilizarea unor agenţi chelatanţi şi a unor principii active vegetale în reducerea bioacumulării tisulare a metalelor grele la specia Carassius auratus gibelio (carasul argintiu);
- Evaluarea utilizării surselor naturale vegetale cu potential antioxidant si chelatant in atenuarea toxicitatii poluanților metalici la speciile piscicole de apa dulce.
 
 
                            În domeniul BIOTEHNOLOGII
 
- Îmbunătățirea structurii genetice și a performanțelor de producție la animalele de fermă prin biotehnologii de reproducere si alte bioinginerii;
- Optimizarea nutritiei pentru satisfacerea cerintelor nutritive si ridicarea productivitatii la animalele de ferma;
- Studiul efectului antimicrobian al uleiurilor esențiale și implicarea acestora asupra calității cărnii de pui;
- Implementarea unor biotehnologii de reproducere la pesti, in vederea sporirii potentialului productiv al acestora;
- Tehnici de ameliorare a animalelor prin inginerie genetică;
- Obţinerea de bioproduse cu utilizări în zootehnie;
- Obținerea de produse alimentare cu valoare nutritivă ridicată sau destinate unor categorii de persoane cu probleme medicale;
- Obtinerea unor produse biotehnologice microbiene folosite ca probiotice, culturi starter si inoculanti in domeniul agro-alimentar;
- Evaluarea compoziției chimice și a potențialului biotehnologic a produselor apicole;
- Biorafinăria biomasei pentru obținerea de biocombustibili și alte bioproduse;
- Bioeconomia circulară a reziduurilor și subproduselor din ferme pentru obtinerea de energie regenerabila, reducerea poluării şi obţinerea unui îngrăşământ valoros;
- Surse regenerabile de energie și economia circulară aplicate într-o comunitate academică ca exemplu pentru dezvoltarea durabilă inteligentă;
- Integrarea biotehnologiei microbiene în bioeconomia zonelor poluate și managementul reziduurilor organice pentru reducerea poluării şi a amprentei de carbon;
- Analiza gradului de poluare agricolă şi studiul impactului factorilor poluanți asupra mediului înconjurător;
- Studiul procesului de biodegradare a reziduurilor zootehnice în cadrul staţiilor de epurare;
- Studiul speciilor de Campylobacter izolate din sursele avicole;
- Testarea unor produse antimicrobiene pentru inhibiția speciilor Campylobacter și altor bacterii patogene;
- Obtinerea de matrici polimerice biocompatibile;
- Stabilizarea enzimelor prin blocarea in matrici polimerice poroase;
- Caracterizarea fizico-chimica a unor matrici naturale.
NEWSLETTER
USAMVBT
Telefon +40256 277 003
+40256 277 110
Calea Aradului nr. 119, Cod Postal 300645, Timisoara, Timis
Adresa
FacebookTwitterYoutubeInstagram
PlatiOnline
Copyright © 2024 USAMBVT . Web design by Royalty